Tijdskrediet als motor van deeltijdwerk in België

De berichtgeving rond de opmars van ‘vier vijfde werken als nieuwe voltijds’ bracht de voorbije weken gemengde reacties teweeg. Moeten we blij zijn dat arbeid gedeeld wordt over meer mensen en dat nu ook mannen vaker deeltijds werken? Of, is de evolutie problematisch omdat deeltijdwerk een second best optie vormt bij gebrek aan voltijdse banen? Deze vragen leggen het debat rond een meer flexibele arbeidsmarkt bloot dat nooit tot het bot werd gevoerd in België. Meestal blijft het beperkt, zeker in het publieke debat, tot ballonnetjes oplaten of wat modder gooien. Met het ‘succes’ van de flexijobs en de nieuwe voorstellen van Minister van Werk Kris Peeters rond verdere flexibilisering van de arbeidstijd zien we wel langzaam een kentering. Om het debat effectief te kunnen voeren, moeten we echter eerst begrijpen waarom deeltijdwerk sluimerend is toegenomen in België, bij wie, en waarom.

Enkele cijfers

In de voorbije decennia kende België, net zoals andere West-Europese landen, een algemene stijging van het aandeel deeltijdwerkenden. Een uitsplitsing van de evolutie naar leeftijd geeft echter een eerste indicatie van de specifieke samenstelling van de deeltijdwerkende populatie in België (figuur 1 en figuur 2). Terwijl België een opvallende stijging van deeltijdwerk bij vijftigplussers kende, nam in andere Europese landen deeltijdwerk voornamelijk toe bij jongeren.

Evolutie aandeel deeltijdwerk (% van 15-64 jarigen) naar leeftijd, België, 1995-2013.

Evolutie aandeel deeltijdwerk (% van 15-64 jarigen) naar leeftijd, EU-15, 1995-2013.

Een tweede vaststelling is dat in vergelijking met andere Europese landen België een relatief korte werkweek kent voor voltijds werkenden en een relatief lange werkweek voor deeltijdwerkenden (figuur 3). In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Denemarken, Duitsland en Portugal betekent ‘deeltijd’ effectief minder dan de helft van een voltijdse baan, terwijl in België een deeltijdse baan gemiddeld 62 procent bedraagt van een voltijdse baan.

Gemiddeld normaal aantal uren per week in deeltijds en voltijdse baan, 2014

Een derde opvallend kenmerk van deeltijdwerk in België is dat onvrijwillig deeltijdswerk in dalende lijn gaat, terwijl het net toenam in de meeste Europese landen (figuur 4). In 2014 deed ‘slechts’ één op tien Belgische deeltijdswerkenden dit bij gebrek aan voltijdswerk. In Europa is dit gemiddeld bij 1 op 3.

Evolutie onvrijwillig deeltijdwerk (% van deeltijdwerk) BE en EU-15, 1983-2013

 

Wat verklaart deze cijfers?

Het unieke systeem van tijdskrediet (en loopbaanonderbreking) verheldert de unieke kenmerken van deeltijdwerk in België. De sterke toename in – vrijwillig – deeltijdwerk hangt namelijk sterk samen met het toename van het gebruik van tijdskrediet (zie figuur 5). Ook het feit dat deeltijdse banen in België gemiddeld een relatief substantieel aantal uren omvat is te kaderen binnen het systeem van tijdskrediet. Meestal verminderen personen hun arbeidsprestatie slechts met 1/5e, zoals het jaarverslag van de RVA aangeeft.

Aantal werkenden die met steun van RVA hun arbeidstijd aanpassen, 2000-2013, jaargemiddelden

Ook de unieke oververtegenwoordiging van oudere werknemers bij deeltijders in België hangt samen met het systeem van tijdskrediet (zie tabel 1). Het financieel aantrekkelijke stelsel van tijdskrediet voor oudere werknemers (de ‘landingsbanen’), vormen in de realiteit een nieuwe vorm van halftijds brugpensioen. Met andere woorden, om te kunnen oordelen of meer deeltijds werk een ‘goede’ evolutie is, moeten we het kaderen binnen het debat rond tijdskrediet.

kenmerken van personen die loopbaanonderbreking of tijdskrediet opnemen

 

De zin en onzin van het tijdskrediet debat

In het maatschappelijke debat wordt tijdskrediet vaak geframed als iets dat mensen doen om op wereldreis te gaan, zie bijvoorbeeld de berichtgeving op het nieuws, door politici, of recent nog door het NSZ. Betaald tijdskrediet om een wereldreis te maken vindt ieder weldenkend mens waarschijnlijk wel van het goede teveel. Met meer dan 95% van alle tijdskrediet op deeltijdse basis blijft het voornamelijk een emotioneel argument. Of het moest gaan om een wereldreis van enkele uren per week, natuurlijk.

Tijdskrediet (of loopbaanonderbreking) is ooit mee ontstaan met goedkeuring van zowel werknemers- als werkgeversorganisaties. Zoals brugpensioen, dat ander instrument waar sommigen achteraf veel spijt van hadden, kan tijdskrediet een middel zijn om werkloosheid te bestrijden en dus het economisch draagvlak in de samenleving versterken. De kern van het argument pro tijdskrediet is dat het zou leiden tot een meer ontspannen loopbaan opdat mensen langer kunnen werken én door tijdelijke onderbrekingen krijgen ook anderen de kans om te werken. Een ander argument pro tijdskrediet is dat van een kwaliteitsvol leven. Arbeid is slechts één van de belangrijke levensdomeinen, naast het gezinsleven, studie of vrije tijd. Tijdskrediet geeft mensen een (beperkte) ruimte om zelf te beslissen wat belangrijk is in het leven. Let op, er zijn ook een aantal sterke argumenten contra tijdskrediet. Het is niet makkelijk voor werkgevers om voor een korte periode mensen te vinden, op te leiden en productief in te schakelen. Zeker in kleinere KMO’s is dit vaak een lastig probleem. Er zijn ook vraagtekens te plaatsen bij de maatschappelijke ongelijkheid die gecreëerd wordt als de ene groep rechten kan opbouwen om tijdskrediet te nemen, terwijl degenen die hen vervangen moeilijker rechten kunnen opbouwen wanneer ze vast zitten in een opeenvolging van tijdelijke deeltijdse banen. Dit zijn de basisoverwegingen die moeten worden meegenomen in het debat.

Nu maken in het bijzonder vijftigplussers gebruik van tijdskrediet en daarom is het misschien niet slecht om inderdaad het systeem grondig te herdenken. Tijdskrediet zou voor iedereen effectief een aantrekkelijke optie moeten zijn. Niet in het bijzonder voor degenen met een goedbetaalde vaste betrekking op het einde van hun loopbaan. Dat sommige vormen van tijdskrediet niet noodzakelijk financieel moeten worden ondersteund, kan legitiem zijn. Maar, waarom wil men zo graag bepalen waarom iemand wel of niet met tijdkrediet mag, zoals de huidige regering besliste?

Is tijdskrediet enkel te rechtvaardigen voor de opvoeding van een kind onder de 8 jaar, het verlenen van palliatieve zorgen, het verzorgen van een zwaar ziek familielid of een gehandicapt kind of het volgen van een erkende opleiding. Laten we voor het gemak veronderstellen dat twintigers, dertigers en veertigers tijdskrediet niet opnemen omdat ze lui zijn, maar wel om een opleiding te volgen, voor kinderen te zorgen, bij te klussen in het eigen huis, een hobby te doen of nieuwe (zelfstandige) activiteiten op te starten, of, god verhoedde, een wereldreis te maken. Enkele maanden de wereld zien leert mensen vermoedelijk zelfs meer een zoveelste erkende opleiding te volgen. En, misschien helpt het ook wel om een burn-out te voorkomen?

Over elk motief valt in essentie te redetwisten. Dat je kinderen hebt is toch ook je eigen keuze? De kern van de zaak is echter dat we een meer flexibele arbeidsmarkt nodig hebben door toegenomen internationale competitie en minder uniforme levenslopen van tweeverdieners. De risico’s die gepaard gaan met deze flexibiliteit blijven het onderwerp van sociale strijd. De levensloop van mensen is minder stabieler en meer diverse dan vroeger. De afstemming tussen de arbeidsmarkt en andere levensdomeinen vraagt om een flexibele en vaak zeer persoonlijke invulling. Mijns inziens is het beperken van tijdskrediet tot een beperkt aantal vooraf vastgelegde motieven dan ook geen goede uitgangsbasis. Een beter uitgangspunt zou zijn om flexibele loopbanen mogelijk te maken zonder motief opdat het voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is. Belangrijk hierbij is dat de potentiële ongelijkheid wordt vermeden tussen degenen die in een stabiele voltijdse baan rechten kunnen opbouwen om het rustiger aan te doen en zij die hen vervangen, maar daardoor moeilijker dezelfde rechten kunnen opbouwen.

Kortom, in het algemeen mogen we niet klagen over de toename van deeltijdwerk in de Belgische context. We mogen best trots zijn op ons uniek systeem van tijdskrediet dat deeltijdwerk tot volwaardig werk maakt. Anderzijds moeten we begripvol blijven voor de organisatorische moeilijkheden bij KMO’s en zorgen dat niemand uit de boot valt. In plaats van tijdskrediet te zien als iets voor profiterende wereldreizigers, zou het gezien moeten worden als een productieve factor die flexibiliteit in onze arbeidsmarkt stimuleert.

Alsof de Panama-route wel eenvoudig is

Het ontluikende Panama-schandaal roept de vraag op wat precies de dieperliggende oorzaken zijn van de belastingontduiking en -ontwijking. Hoogleraar fiscaal recht Michel Maus wijst met een beschuldigende vinger naar de ‘fenomenale’ belastingdruk in België. Lode Vereeck (Open VLD) zegt dat de onthullingen de nood aan ‘transparantere, eenvoudigere, rechtvaardige en lagere belastingen’ aantonen.

Dat ons systeem beter kan scoren op ieder van die punten betwist ik niet. Sterker, de eerste die openlijk stelling inneemt tegen meer transparantie, eenvoud en rechtvaardigheid van belastingen moet nog geboren worden.

Ook de discussie over de hoogte van belastingen en dus de grootte van de overheid is legitiem. Maar dat het Belgische belastingsysteem zelf de hoofdschuldige zou zijn voor de beslissing van individuen om al dan niet illegale structuren op te stellen om zo belastingen te ontduiken en/of te ontwijken, is een bizarre bewering.

Lees verder Alsof de Panama-route wel eenvoudig is

De verdeling van de inkomens tijdens de crisisjaren in België

België is de financiële en daaropvolgende economische crisis goed doorgekomen. Onze val in BBP groei was beperkt, de welvaartsstaat trad op als buffer (onder meer via het stelsel van de tijdelijke werkloosheid) en de middenklasse bleef goed beschermd. In De Morgen besloot Ive Marx dan ook terecht dat de sociale impact van de crisis in ons land mild is gebleven.

Een dimensie die in de berichtgeving over de stabiele situatie van de middenklasse wat buiten beeld blijft is wat er is gebeurd aan de onder- en bovenkant van de inkomensverdeling: is de welvaartsstaat voor iederéén een buffer geweest, of zijn de hoge of lage inkomens als verliezers of winnaars uit de bus van de voorbije crisisperiode gekomen?

Lees verder De verdeling van de inkomens tijdens de crisisjaren in België

De fiscus deelt uit

Op vrijdag 19/09/2015 sprak minister Vanovertveldt zich in het programma de Vrije Markt uit tegen belastingkredieten voor asielzoekers: “Met andere woorden: de fiscus gaat hen bepaalde sommen uitbetalen in het kader van hun aangifte, meestal zonder dat daar inkomsten bijhoren. Dat lijkt me zeer onlogisch.” Vanovertveldt is niet de eerste politicus om die logica niet te vatten. Toenmalig Kamerlid Rob Vandevelde (LDD) stelde zich in 2009 al vragen bij het instrument, en in 2013 roerden ook collega’s Luk Van Biesen (Open Vld) & Carl Devlies (CD&V) zich in het debat. Bij de vier heren klinkt hetzelfde argument: deze mensen betalen geen belastingen, en zouden dan ook geen recht mogen hebben op een uitbetaling van de fiscus.

Ironisch dat de maatregel in 2000 in het leven geroepen werd om precies die reden: de Paars-Groene regering vond toen dat ouders met een laag inkomen hetzelfde recht op een fiscale tegemoetkoming voor het onderhoud van hun kinderen hebben, als gezinnen met een hoger inkomen. Ik leg eerst kort uit hoe het belastingkrediet werkt. Als ouders een voldoende hoog inkomen hebben, kan een van de ouders beroep doen op de belastingvermindering voor kinderen, per kind ten laste wordt de belastingvrije som verhoogd. Voor een alleenstaande ouder met één kind komt dit neer op een verhoging van het jaarlijks netto-inkomen van 448 euro, voor een ouder met 4 kinderen is dat 5343 euro (1336 euro per kind). Het veel hogere voordeel voor grote gezinnen is te danken aan de grensbedragen die stijgen in de rang, en aan de oplopende tariefstructuur van de personenbelasting.

2015-09-24 10_09_53-Fiscale uitgaven.docx - Word Lees verder De fiscus deelt uit

Heeft de modale Vlaming twee (of meer) huizen?

In het kader van de veelbesproken tax shift ontspon zich onlangs een politieke discussie waarin de modale Vlaming centraal stond. Kris Peeters (CD&V) bond de kat de bel aan met het voorstel om de onroerende voorheffing te verhogen voor alle huizen die niet als gezinswoning dienen. Open-VLD en N-VA reageerden als door een wesp gestoken. “Je kunt wel mikken op dat ene procent van echte rijken, maar voor je het weet belast je weer de modale Vlaming”, wist Matthias Diependaele van N-VA. “Wie heeft zo’n tweede woning? Vaak gaat het om gepensioneerden die een huis of een appartement verhuren om hun eigen bescheiden pensioentje aan te vullen. Als je die mensen extra belast, tref je de verkeerde groep”, klonk het bij Bart Somers van Open VLD. Vreemd genoeg nam ook Peeters’ partijgenoot Koen Vandenheuvel min of meer afstand van het oorspronkelijke voorstel: “Veel Vlamingen bezitten een tweede woning, weinigen een derde, laat staan een veelvoud daarvan.”

Of een verschuiving van de belastingdruk naar onroerend goed wenselijk is, is in de eerste plaats een politieke en normatieve vraag. Of veel Vlamingen een tweede woning bezitten en dat een verhoging van de onroerende voorheffing voornamelijk de middenklasse zou treffen is echter een empirische vraag. Hoog tijd dus om de retoriek aan de werkelijkheid te toetsen.

Lees verder Heeft de modale Vlaming twee (of meer) huizen?

Kiezen tussen de pest en de cholera: over corruptie, Griekenland, en de FIFA

Cliëntelisme, patronage, corruptie: vanuit heel Europa weerklinkt het verwijt aan het adres van het Griekse politieke bestel klaar en duidelijk. Enkele weken geleden viel die twijfelachtige eer ook Sepp Blatter en zijn FIFA te beurt. De verontwaardiging is duidelijk, maar nauwelijks wordt bij het gebruik van die begrippen stil gestaan. Meer nog ontbreekt reflectie over de mogelijke oplossingen. Het is maar de vraag of de alternatieven die door de FIFA- en Griekenland-critici naar voren geschoven worden uiteindelijk te verkiezen vallen.

Voor alle duidelijkheid: dat Sepp Blatter door en door corrupt is, daar twijfelt geen weldenkend mens aan. Al van bij zijn allereerste verkiezing tot FIFA-voorzitter in 1998 zijn er talloze aanwijzingen voor omkoping, vriendjespolitiek, en het systematisch begunstigen van vertrouwelingen in ruil voor politieke steun. Zo verkocht hij de televisierechten voor het uitzenden van het WK van 2002 in de Carraïben aan een politiek bondgenoot voor de som van 1 dollar, en aan heel wat Afrikaanse en Aziatische bonden die financiële grote steun kregen werden opvallend weinig vragen gesteld over de besteding daarvan. Daarmee trad Blatter in de voetsporen van zijn voorganger, de Braziliaan João Havelange, die zich zowel bij de FIFA als bij het Internationaal Olympisch Comité met gunsten en geschenken van steun voorzag. Omgekeerd was hij zelf niet minder gesteld op het aanvaarden van geschenken in ruil voor mogelijke steun. Daarbij liet hij aan de Amsterdamse delegatie voor de toewijzing van de Olympische Spelen van 1992 bijvoorbeeld zijn voorkeur blijken voor allerhande kunstboeken, schilderijen en Delfts blauw, maar ook voor fietsen en andere sportartikelen, naast de ‘gewone’ diamanten.

Lees verder Kiezen tussen de pest en de cholera: over corruptie, Griekenland, en de FIFA

Putting the sharing economy in dialogue with the welfare state: a response to Juliet Schor

Sharing has attracted a lot of attention as an alternative principle to organize economic transactions. Proponents of the sharing economy claim it is more ecologically sustainable than capitalist market economies because it promotes multiple and more intensive use of the same resources and more social because it stimulates the development of social relations between people that share resources. The rise of a number of large-scale for-profit sharing initiatives such as AirBnB and Uber has cast doubts on these claims. Juliet Schor, who is a professor of sociology at Boston College, is one of the leading voices in debates on sustainable lifestyles and the sharing economy. On Friday 5th of June, she addressed the question whether the sharing economy is a sustainable alternative or hypercapitalism during a lecture organized jointly by think tank Oikos and the Faculty of Social Sciences of the University of Antwerp (see http://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy for the content of Schor’s lecture). This article are the typed up notes of the comments I made as a discussant in response to her lecture.

Lees verder Putting the sharing economy in dialogue with the welfare state: a response to Juliet Schor

Complexloze fiscaliteit (reactie op Van Quickenborne in DM 09/04/2015)

Ieder jaar wordt de bepaling van netto-inkomens voor personen en bedrijven ingewikkelder. Complexe belastingsystemen brengen hoge kosten met zich mee, fiscalisten doen gouden zaken, en minder geïnformeerde burgers en bedrijven lopen middelen mis of maken slechte economische beslissingen. Een goede zaak dus dat Van Quickenborne dit probleem aankaart in DM van 9 april.

Hij doet daarnaast ook interessante voorstellen om het burgerschap te verhogen. De overheid kan nog veel leren van andere landen (en steden) hoe meer directe participatie in het beleidsproces te introduceren en hoe transparant te communiceren over hoe ze haar middelen verkrijgt en weer uitgeeft. The International Budget Partnership (mijn vorige werkgever) strijdt wereldwijd al meer dan 15 jaar voor meer transparantie en inspraak in het begrotingsproces, ik ben zeker dat de organisatie Van Quickenborne nog meer kan inspireren in zijn inspanningen hieromtrent. Ook dichter bij huis pleit o.a. Maarten Lambrechts, datajournalist bij De Tijd, er al langer voor om de data uit de belastingaangifte en andere fiscale formulieren te ondersteunen op een grafische manier. Allemaal initiatieven die ik een warm hart toedraag.

Het is met Van Quickenborne’s oplossingen voor het complexiteitsvraagstuk dat ik meer moeite heb. Hij vertrouwt erop dat als we de belastingen zouden verlagen, een proces in gang gezet wordt dat leidt tot fiscale vereenvoudiging, tot meer rechtvaardigheid, én meer inkomsten. De verlaagde complexiteit zou automatisch volgen omdat er bij lagere lasten minder redenen zijn om te corrigeren via uitzonderingen en specifieke fiscale instrumenten. Ik deel die overtuiging niet. Omdat ik niet weet welk ethisch kader Van Quickenborne en andere OpenVld kopstukken hanteren om lagere belastingen te linken aan meer rechtvaardigheid, doe ik hierover (nu) geen uitspraken.

Lees verder Complexloze fiscaliteit (reactie op Van Quickenborne in DM 09/04/2015)

Mythes en feiten omtrent de Belgische werkloosheidsverzekering

Uitkeringen voor gezonde burgers op actieve leeftijd, werkloosheidsuitkeringen en sociale bijstandsuitkeringen (het leefloon) zijn niet populair. Enquêtes wijzen keer op keer uit dat mensen het minst bereid zijn om solidair te zijn met gezonde werklozen. 1 (Tim Reeskens beschreef op deze website overigens mooi hoe er binnen die groep van werklozen nog een verder onderscheid wordt gemaakt tussen zij die steun verdienen en zij die dat niet verdienen.) Bovendien leeft in de hoofden van veel mensen een wij-zij dichotomie: wie hard werkt betaalt voor wie zich wentelt in de hangmat van de werkloosheid waar men kan genieten van hoge uitkeringen; het sociaal profitariaat in actie.

Ook politici bezondigen zich vaak aan het creëren van een negatieve perceptie rond de Belgische werkloosheidsverzekering. Vaak wordt daarbij verwezen naar het aantal werklozen en dito uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen die in ons land buitensporig hoog zouden zijn. Denk aan Open-VLD’er Rik Daems (foto) die in 2013 in een opiniestuk in De Morgen het volgende schreef:

Momenteel zijn er 559.000 werklozen in België, waarvan 417.000 uitkeringsgerechtigd. Dit kost de samenleving 8,9 miljard euro of maar liefst 25 procent van de personenbelasting, waar in de perceptie niets tegenover staat. Dat bedreigt het draagvlak voor onze solidariteit.

Of Bart De Wever (N-VA) die voor de verkiezingen in Trends verklaarde dat we “in bbp-termen twee keer meer uitgeven aan arbeidsmarktbeleid dan onze buurlanden; dan heb je toch een probleem.” Er moet dus hervormd worden, en vaak komt daarbij de onbeperktheid in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen in het vizier. In een interview met De Standaard stelde Ben Weyts (N-VA) bijvoorbeeld dat het beperken van de uitkeringen in de tijd een ‘gigantische besparing’ zou opleveren.

Lees verder Mythes en feiten omtrent de Belgische werkloosheidsverzekering

Notes:

  1. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Wim van Oorschot hieromtrent.

Hoe krijgen we goede wetenschap? Kiezen tussen overheid en competitie

Het is wellicht wat onkies om enerzijds je blog tongue-in-cheek de naam ‘Ivoren Toren’ mee te geven, en vervolgens ook effectief over het academische reilen en zeilen te gaan zeuren. Niettemin bezondig ik me – alle goede voornemens voor het nieuwe jaar ten spijt – vandaag toch eens aan dergelijke navelstaarderij. Want wanneer het in onze toren drupt, dan plenst het daar buiten.

Concurrentie = efficiëntie? 

Zo ook met de veronderstelling dat competitie het beste in ons naar boven brengt. Met elkaar wedijveren op het scherp van de snee, de zwakste schakels elimineren, en er zo gezamenlijk op vooruit gaan: zo zien we sinds Darwin de wetten der natuur, dus waarom ook niet die van de samenleving? Het is in ieder geval de impliciete redenering achter de manier waarop ons huidige wetenschappelijke systeem functioneert. Indien wetenschappers met elkaar concurreren, zal uit die eindeloze bokswedstrijd als vanzelf het beste onderzoek als overwinnaar uit de bus komen. Meer dan een boksring en enkele onafhankelijke collega’s die als scheidsrechter optreden (peer-reviewers) heeft men verder niet nodig.

Lees verder Hoe krijgen we goede wetenschap? Kiezen tussen overheid en competitie